ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ               งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
สถานที่ก่อสร้าง    อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของ                 บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด
ก่อสร้างเมื่อ          1 ก.ย. 2556 – 20 ม.ค. 2557
มูลค่างาน             15,000,000 บาท

Scroll to Top