ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ               งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ฟาร์มคลองรั้ง
สถานที่ก่อสร้าง    อำเภอคลองรั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของ                บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด
ก่อสร้างเมื่อ        20 ก.พ. 2557 – 21 ก.ค. 2558
มูลค่างาน            20,000,000 บาท

Scroll to Top